Beleidsplan

Introductie

Met de komst van een nieuw bestuur en het aflopen van het beleidsplan 2007-2012 is het tijd voor een nieuwe blik op de toekomst van de HVRB. In de Algemene Leden Vergadering van november 2011 is er door de leden akkoord gegeven voor de voorgestelde hoofdlijnen. Om te zorgen voor een breed gedragen plan is dit document opgesteld door een beleidscommissie bestaande uit een variëteit aan leden uit de vereniging.

In dit document staat beschreven waar de HVRB de komende 5 jaar haar focus op zal leggen en hoe het bestuur de daarbij behorende doelen wilt behalen.

Naast dit document zullen alle portefeuilles elk jaar een jaarplan moeten maken waar het beleidsplan leidend in is. In de jaarplannen wordt verder beschreven welke activiteiten er voor het komende jaar gepland staan om de gestelde doelen te behalen. De jaarplannen worden samen met de begroting gepresenteerd aan de leden.

Middels het jaarverslag wordt het voorgaande verenigingsjaar geëvalueerd. Als onderdeel van deze evaluatie zal de evaluatie van de jaarplannen worden toegevoegd.

Missie

Als missie heeft de HVRB:
Het zijn van een betrouwbare organisatie als partner in de hulpverleningsketen, lokaal en regionaal ter bestrijding van de verdrinkingsdood.

Visie

In de Algemene Leden Vergadering van november 2011 is goedkeuring gegeven door de leden om de visie en doelen van de HVRB uit te breiden met een 5e punt. Hierdoor ziet de visie er als volgt uit:

 • Het voorkomen of beperken van risico’s door toezicht op baders, zwemmers en watersporters langs de Haagse kust ter bestrijding van de verdrinkingsdood
 • Het uitbreiden van het ledenbestand
 • Het geven van zwemonderwijs
 • Het participeren in de regionale en landelijke rampenbestrijding
 • Het aanbieden van (meerdere) gerelateerde sportactiviteiten

De HVRB kent als haar statutair doel: “Het voorkomen van de verdrinkingsdood.” Dit doet zij door langs de gehele Haagse kust toezicht te houden op baders en zwemmers. De laatste jaren komt daar meer en meer de watersport bij. Daarnaast leidt de brigade op voor het elementair zwemmen en het zwemmend redden. Zij richt zich daarmee vooral op de bezoekers van de Haagse stranden en voor het zwemonderricht op de Haagse jeugd en jongeren. Verder wil de HVRB graag participeren in de ontwikkeling van en deelname aan de inzet van reddingsbrigades bij rampenbestrijding. Naast haar doelstelling is de HVRB ook een (sport)vereniging.

De kracht van de HVRB als vereniging ligt juist in de vrijwilligheid, de sociale rol van de HVRB en de binding van de leden. Naast de taken op het gebied van de veiligheidszorg, dient het verenigingsleven voldoende aandacht te krijgen. Het feit dat een overeenkomst is gesloten met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en de gemeente Den Haag impliceert dat er sprake is van wederkerigheid. Dit houdt in dat er sprake is van een behoefte aan deze dienstverlening vanuit de lokale overheid en dat hiervoor een tegenprestatie is afgesproken. Deze bestaat uit de financiële, beleidsmatige en materiële ondersteuning van de HVRB. Daar waar de prestaties van de HVRB aanzienlijk zijn toegenomen in de afgelopen jaren, zal de HVRB meer dan tevoren de VRH aanspreken op de invulling van die tegenprestatie.

Uitgangspunten

 • Structurering informatie
  • Samenvoegen van losse informatiesystemen. Het neerleggen van de verantwoordelijkheid voor de informatie bij de juiste personen
 • Behouden en werven jeugdleden
  • Attractieve activiteiten toevoegen in het zwembad
 • Vergroting ledenbestand
  • Opzetten actieve werving
 • Nieuwe opleidingsstructuur
  • Implementeren en monitoren nieuwe opleidingsstructuur
 • Gerelateerde sporten beoefenen
  • Aanbieden trainingsmogelijkheden en deelnemen aan wedstrijden Lifesaving
 • Bewakingsmodel
  • Implementatie en monitoren nieuwe bewakingsmodel
 • Rampenbestrijding
  • Beschikbaar blijven voor vorming Regionale Voorziening Reddingsbrigades(RVR)

Structurering informatie

Inleiding

De HVRB heeft te maken met een groot aanbod aan informatie en wil deze ook zo goed mogelijk behouden. Deze informatie wordt ofwel door de HVRB zelf opgesteld of wordt vanuit derden aangeleverd in de vorm van documenten of presentaties. De HVRB wordt steeds actiever via “social media” en het internet met verspreiding van informatie. Het doel van dit document is om met visie op de toekomst de informatie opslag en structurering daarvan zo gebruiksvriendelijk en makkelijk te vinden te maken voor alle takken van de vereniging.

Opslag informatie algemeen

HVRB Intranet
Op het moment dat dit document wordt opgesteld is de HVRB in het bezit van haar eigen intranet. Het intranet wordt gebruikt om documenten op te slaan die openbaar zijn voor de leden en wordt gestructureerd per portefeuille. Elke portefeuille heeft haar eigen gedeelte op het intranet om haar documenten in op te slaan. Elk lid van de HVRB heeft de mogelijkheid om op het intranet in te loggen en deze documenten in te zien.

De HVRB heeft ook een eigen Netdrive, deze wordt gebruikt voor documenten van werkgroepen en portefeuilles die niet openbaar zijn voor alle leden. Via de Netdrive is elk document voor de gebruiker direct beschikbaar en als deze aangepast wordt zal deze ook up-to-date blijven voor de andere gebruikers die toegang hebben tot dit document. Leden die Netdrive nodig hebben voor de uitvoering van hun functie zullen een mail ontvangen met inloggegevens en uitleg van de werking van de Netdrive. Er worden op het strand diverse documenten gemaakt die ook binnen dit hoofdstuk horen. Dagroosters en materiaal/reddingrapporten zijn hiervan een aantal voorbeelden. Deze rapporten zijn niet alleen van belang voor strandveiligheid, maar ook voor de persvoorlichters en eventuele derden. Het eenvoudig kunnen opvragen van deze data is van belang voor zowel de HVRB als haar partners.

Structurering documenten
Om een goede structuur te bewaren voor al deze documenten worden er verschillende mappen- zowel op intranet als op de Netdrive- aangemaakt per werkgroep/portefeuille. De structurering binnen deze mappen is afhankelijk van de discipline van de gebruikers. Om dit goed te kunnen laten verlopen is het mogelijk om voor een meer striktere upload mogelijkheid te kiezen, bijvoorbeeld uploaden via voorgeprogrammeerde menulijsten.

Social Media
De HVRB heeft haar eigen Facebook pagina en Twitter account waarop informatie verschijnt, die zowel voor leden als voor strandbezoekers en andere geïnteresseerden toegankelijk is. Streven naar richtlijnen, om zo voor een efficiënte en nuttige informatie bron te kunnen fungeren, is een doel wat op zeer korte termijn haalbaar moet zijn.

Website, Teletekst & Mobiele apps
Ook biedt de HVRB informatie aan naar strandbezoekers en andere geïnteresseerden via haar eigen website: www.hvrb.nl. Op de website kan informatie over de vereniging, strandbewaking en zwemlessen worden opgezocht. Ook wordt er regelmatig reddingsbrigade breed nieuws op gepresenteerd en kan men de getijden en het weer uitlezen. De website van de HVRB heeft als primaire doelgroep mensen die geïnteresseerd zijn in de HVRB maar niet lid zijn.

Teletekst wordt in het strandbewakingsseizoen voorzien van de getijden en het weer en daarbij extra informatie die de HVRB nodig acht voor strandbezoekers, bijvoorbeeld of er een zeer gevaarlijke zee wordt verwacht of wellicht zwemverboden of andere belangrijke strandinformatie.

De HVRB beschikt op dit moment over een mobiele applicatie geschikt voor Android. De trend heden ten dagen is minder gebruik van de webbrowser en meer en meer van specialistische apps. De applicatie voorziet in deze nieuwe behoefte en zou daarom geschikt gemaakt moeten worden voor andere platformen.

Leden

De HVRB heeft moeite met het werven van leden in het algemeen en het behouden van jeugdleden in het bijzonder. Als een jeugdlid eenmaal doorstroomt naar seniorlid blijft hij of zij vaak voor langere tijd lid.

Jeugd
Jeugdleden en ouders zijn vaak onbekend met wat de HVRB allemaal aan activiteiten doet. Het strandwerk of de sportactiviteiten worden niet direct gekoppeld aan het les zwemmen in het zwembad. Dit is af te leiden uit het feit dat veel kinderen hun zwem ABC halen en vervolgens de vereniging verlaten. Vaak hebben zij het ook druk met andere sportverenigingen, waardoor keuzes gemaakt moeten worden.

De HVRB zal op dit gebied de concurrentiestrijd moeten aangaan met deze andere verenigingen. Dit kan enerzijds door het aanbieden van meer activiteiten die duidelijker gerelateerd zijn aan de kerntaken en anderzijds door het promoten van de HVRB met deze activiteiten. Tevens zorgen voor ledenbinding door activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen aan te bieden. Door een jeugdlid meer aan te bieden dan het diploma zwemmen worden zij gemotiveerd om langer lid te blijven. Het betrekken van de ouders bij deze activiteiten is van belang gezien het feit dat zij er ook tijd in moeten investeren.

Er moeten leden gevonden worden die actief bezig willen zijn om het verenigingsleven van de jeugd weer nieuw leven in te blazen. Dit is de eerste stap die genomen moet worden. Het is wenselijk dat deze mensen ook in het zwembad zwemles geven, die kent de jeugd en de jeugd kent hun. Er wordt veel aandacht besteed aan het werven en behouden van de jeugd uit het eerste uur, maar ook de jeugd uit het tweede uur is van groot belang voor de vereniging, waarbij in de activiteiten rekening moet worden gehouden. Er zullen leuke activiteiten en uitjes georganiseerd moeten worden. Hierbij hoeft niet meteen een jeugdkamp georganiseerd te worden, er kan klein begonnen worden. Voorbeelden zijn vossenjacht, bowlen, strandexpedities, wedstrijdjes, sporten. In het begin zullen er misschien nog niet veel jeugdleden zijn. Als er een paar het naar hun zin hebben gehad, vertellen ze dat ook tegen andere jeugdleden (of de ouders tegen ouders) in het zwembad en zullen het er naar verwachting steeds meer worden.

Samenwerking
Er zijn drie verschillende pijlers binnen de vereniging te onderscheiden:

 • Verenigingsleven
 • Zwembad
 • Strand

Deze drie pijlers kunnen niet zonder elkaar bestaan, het is een vereniging. Door vanuit de verschillende pijlers ondersteuning te geven aan activiteiten kunnen nieuwe activiteiten succes vol gestart worden en bestaande activiteiten meer leden trekken. Interessante activiteiten in het zwembad kunnen gebruikt worden voor PR doeleinde. Kinderen laten kennis maken met het strandwerk zodat ze een concreet beeld Krijgen waarom ze de opleiding nodig hebben.

Senioren
De focus ligt hier voornamelijk op het strandwerk, dit resulteert in een aantal activiteiten die voor een bepaalde groep interessant zijn. Door een verbreding van activiteiten binnen de HVRB kan een breder publiek aangesproken worden. Leden kunnen zich verder verdiepen in andere activiteiten dan het strandwerk, waardoor een betere binding ontstaat. Deze leden zullen andere kennis op doen, welke weer gebruikt kan worden voor het strandwerk. Bij de verbreding is het van belang dat dit goed ondersteund wordt in het uitdragen naar nieuwe en potentiële leden.

Het beoefenen van sport is een prima middel om leden te binden. De HVRB beschikt over goede trainingslocaties zoals het strand, het zwembad en Zuiderpark. De sport Lifesaving bevat bijvoorbeeld een groot aantal technische en sportieve elementen die ook voor het strandwerk zeer bruikbaar zijn. Naast het binden van leden door middel van sport is er ook ruimte voor andere activiteiten die een verbindend karakter hebben, bijvoorbeeld rampenbestrijding. Deze activiteiten worden door het verenigingsleven verder uitgewerkt. Deze activiteiten zullen zowel voor de seniorleden als voor de jeugdleden bedoeld zijn.

Opleidingen

Zwembad
De plek waar alle jeugdleden komen is het zwembad. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de elementaire zwemles en de diploma’s van de HVRB. Na het elementaire zwemmen, dus na het behalen van de ABC diploma’s worden veel lidmaatschappen opgezegd. Dit moet voorkomen worden. De jeugd die wordt opgeleid voor het elementaire zwemmen moet gestimuleerd worden om door te gaan met de zwemmend redden diploma’s.

De gemiddelde tijd van binnenkomst van de leerling tot het behalen van een A-diploma is ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Het komt voor dat het langer duurt voordat een kind naar een volgende groep gaat om vervolgens een diploma te behalen. In individuele gevallen zou dit verbeterd kunnen worden. Dat betekent dat er effectiever zwemles moet worden gegeven en de kwaliteit uiteraard hoog moet zijn.

De groepen in de ondiepe baden zijn aan de volle kant. De groepen moeten kleiner worden; er is dan meer aandacht voor de leerlingen en er kan meer aangeleerd en geoefend worden. Wanneer een gediplomeerde instructeur alleen les geeft is het streven naar maximaal vijf leerlingen per groep. Wanneer er 2 instructeurs op de groep staan is het advies om 8 leerlingen per groep aan te houden. De aandacht per kind gaat omhoog en de zwemkwaliteit neemt toe waardoor de kinderen beter gaan zwemmen en sneller naar een volgende groep kunnen doorschuiven. Als het minder lang duurt om van de ene groep naar de volgende groep te gaan, blijven de leerlingen gemotiveerd en komen met plezier zwemmen, wat een positief resultaat kan hebben in het zwemresultaat, maar ook dat ze wellicht na het elementaire zwemmen bij de vereniging blijven.

Er zijn in het zwembad naast de gediplomeerde instructeurs ook hulpinstructeurs aanwezig. Deze personen hebben geen bevoegdheid om zelfstandig zwemles te geven. Het is dus belangrijk dat de hulpinstructeurs of instructeurs in opleiding altijd samen lesgeeft met een gediplomeerd instructeur en niet alleen een groep begeleidt.

Voorbereiding op strand Lifeguard
De voorbereiding op het strand moet al vroeg beginnen. De leerlingen die bij het elementaire zwemmen zitten zullen daarom al geïnformeerd moeten worden over het werk als strandwacht. Ook de ouders moeten hierover worden geïnformeerd.

Bij het diploma zwemmen van het ABC-diploma worden er folders uitgedeeld om de kinderen en hun ouders te informeren over welke mogelijkheden er zijn na het elementair zwemmen. Wanneer er tijd over is, naast het verplichte zwemprogramma, kunnen er (spel-)elementen van zwemmend redden in de les worden verwerkt om hier al kennis mee te laten maken in het zwembad. Om de bekendheid van het strandwerk onder de aandacht te brengen bij de kinderen en hun ouders is het plan om jaarlijks een stranddag te houden voor de jeugdleden en dan vooral kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar. Zo kunnen ze gestimuleerd worden om de stap te zetten naar het zwemmend redden, blijven er meer jeugdleden zwemmen en krijgt de verenging meer aankomend nieuwe strandwachters.

Huidige strandwachters
De HVRB moet daarnaast ook kijken naar strandwachters die niet het minimaal aantal draai-uren halen, waarom dit gebeurt en hoe de HVRB zorg gaat dragen voor het ledenbehoud binnen de vereniging.

Voor het actief behoud van leden zijn een aantal verbeteringen mogelijk in de huidige cultuur van de HVRB. Als voorbeeld zou een aanpassing van de EHBO-cursus de druk op veel leden verminderen. De EHBO-instructeurs moet uiteraard wel waken dat er geen kwaliteit verloren gaat.

Nieuwe opleidingsstructuur
Implementeren en monitoren nieuwe Opleidingsstructuur

Volgens de nieuwe opleidingsstructuur wordt het voor alle strandwachten verplicht 1 keer per 5 jaar een run-swim-run test te doen. Deze zal in 2015 gaan plaatsvinden. De komende jaren zullen de leden alvast moeten gaan wennen aan deze nieuwe test, die uitdagender is dan de testen die de HVRB de afgelopen jaren heeft afgenomen. Om er voor te zorgen dat iedereen weet wat de test inhoud zal er in 2013 en 2014 mee geoefend worden, zodat er nog voldoende tijd is om extra te trainen.

Na het seizoen 2012 en 2013 moet geëvalueerd worden hoe de opleidingen zijn verlopen en waar eventuele verbeterpunten zitten. Deze verbeteringen kunnen zowel intern als extern gericht zijn. Hiervoor zal er een goede samenwerking met de bond nodig zijn alsmede met de opleiders op het strand en in het zwembad. Na de evaluatie van de opleidingen in 2012 en 2013 zal er afhankelijk van de uitkomst een verbeterplan gemaakt kunnen worden.

PR

Werving extern
Het overgrote gedeelte van de huidige seniorleden komt vanuit de eigen jeugdleden. Leden die direct seniorlid zijn geworden komen veelal met de vereniging in aanraking, omdat zij bekenden zijn van huidige leden. Er worden momenteel relatief weinig externe leden aangetrokken. Hier zal in de toekomst meer focus op komen te liggen. Dit zal een positief effect moeten hebben op het aantal strandwachters.

Het werven van externe leden kan op verschillende manieren. Deze worden hieronder uitgelicht. Met name de kosten en de mankracht verschilt per optie.

Publicaties
Een manier om externe leden te werven zijn publicaties, zowel op schrift als in beeld. Mede door het goede werk van de persvoorlichting van de HVRB komt de Brigade gedurende de zomer regelmatig in het nieuws. Van deze ‘free publicity’ zou de HVRB meer gebruik willen maken. Wanneer er een artikel over de HVRB wordt geplaatst, kan men bijvoorbeeld in hetzelfde medium ook een advertentie zetten om lid te worden bij de HVRB.

Projecten
De HVRB kan zichzelf nog meer promoten. Scholen worden al met enige regelmaat bezocht, maar er liggen nog volop kansen, bijvoorbeeld door voorlichting in buurtverenigingen, maar ook in een aantal andere sociale projecten van de gemeente Den Haag. De waarde van het werk als strandwachter moet duidelijk worden uitgedragen. De HVRB kan op deze manier in samenwerking met de gemeente Den Haag een groot aantal nieuwe leden werven.

De HVRB ondersteunt ook elk jaar een aantal evenementen op het strand. Ledenwerving mag op zulke moment ook niet vergeten worden. De HVRB zal meer inzetten om ook tijdens deze evenementen aandacht te vragen voor het werk als vrijwillige strandwacht.

Om in de toekomst de promotie te verbeteren, is het interessant om te weten waarom mensen lid worden. Deze informatie kan gebruikt worden om promotieacties beter op de doelgroep af te stemmen.

Bewakingsmodel

Inleiding
In de bijzondere Algemene Leden Vergadering van november 2009 is door de leden gekozen voor een nieuwe opzet van de strandbewaking. Dit houdt in dat de HVRB gaat werken met een ander bewakingsmodel. Op het Zuiderstrand is één hoofdpost met twee sub-posten geplaatst en op het Noorderstrand één hoofdpost met een sub-post. Door de Commissie StrandVeiligheid(CSV) is een plan gemaakt om geleidelijk over te stappen op dit nieuwe bewakingsmodel. Dit plan loopt tot en met het seizoen van 2014.

Cultuur
De HVRB is afhankelijk van zijn vrijwilligers voor de uitvoering van de strandbewaking. De cultuur van de posten speelt een belangrijke rol in de binding van leden. Door de invoering van het bewakingsmodel is de rol van de postcultuur minder sterk. Onder de strandleden is hier echter nog wel behoefte aan. Daarom is het in de geleidelijke overgang, zoals ingezet door de CSV, van belang dat dit element goed gemonitord wordt.

Sport met als voorbeeld Lifesaving als sport is een goed middel om met de veranderingen om te gaan. Door middel van de sport raken mensen bekend met vernieuwingen op het gebied van Lifesaving en kan men ermee vertrouwd raken.

Flexibele inzet
Onderliggend aan het bewakingsmodel is de risico inventarisatie zoals gepresenteerd in de Algemene Leden Vergadering van 2006. Dit model bepaalt op basis van historische gegevens waar de aandachtspunten liggen op de strandvlakken. Het effect van veranderingen aan het strand zoals opspuiten en de Zandmotor is dan ook niet op korte termijn zichtbaar. De veranderingen aan het strand volgen elkaar in hoog tempo op. Dit betekend dat er per seizoen een inschatting gemaakt moet worden waar de aandachtspunten liggen.

Informatie
Met de komst van de Zandmotor is er veel meer informatie beschikbaar gekomen door metingen die er verricht zijn. Deze informatie is zeer divers. Deze informatie zal als eerst beschikbaar gesteld worden voor gebruik op het strand en vervolgens worden geïntegreerd in de preparatie voor de bewakingsdag of het strandseizoen.

Strandvlak veranderingen

De afgelopen twee jaar is het Haagse strand sterk veranderd door toedoen van de mens. Het strand is opgespoten waardoor veel golfbrekers onder het zand zijn verdwenen. Daarnaast is aan de zuidkant van het bewakingsgebied de Zandmotor aangelegd. Deze veranderingen hebben een sterke invloed op de bewakingstaak waarbij nadrukkelijk gekeken moet worden naar de eigen veiligheid.

Zandmotor
Tussen maart 2011 en november 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland het schiereiland in de vorm van een haak aangelegd. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is aan het strand twee kilometer breed. Sleephopperzuigers hebben het zand tien kilometer ver uit de kust vandaan gehaald. Twee onderwatersuppleties aan weerszijden van het schiereiland zijn ook onderdeel van de Zandmotor.

De verwachting hiervan is dat de Zandmotor de zwakke kustlijn op natuurlijke wijze van extra zand gaat voorzien, waardoor het aantal opspuitingen zal afnemen.

De Zandmotor heeft zich vele malen sneller ontwikkeld dan verwacht. Dit heeft extreme gevolgen voor de bewaking rondom dat gebied. Het dynamische karakter van de Zandmotor maakt het moeilijk om een lange termijn voorspelling te doen. De veranderingen in het gebied vragen om een andere aanpak, de HVRB zal moeten inspelen op deze ontwikkelingen door te kijken naar beter hanteerbaar materiaal en andere methoden.

Opspuitingen Kijkduin/Scheveningen
Het opspuiten van deze gebieden heeft geleid tot een andere en dynamische bodemstructuur. Waar de bewaking vroeger gericht was op de golfbrekers kan het gevaar voor baders en zwemmers nu op minder voorspelbare plekken zich voordoen.

Vernieuwing Scheveningen
Scheveningen is bezig aan een totale vernieuwing van zijn boulevard en omgeving. Volgens de planning zal dit medio 2013 opgeleverd worden. Post 4 zal vanaf 2013 voor het eerst op zijn definitieve plek staan. Ook zal het strand beter bereikbaar zijn voor de bezoekers waardoor het bezoek zich naar verwachting meer zal uitspreiden dan de afgelopen jaren het geval was.

Rampenbestrijding

De komende jaren wil de HVRB beschikbaar blijven om deel te nemen aan de RVR (regionale voorziening reddingsbrigades). De rampenbestrijding wordt vanuit de regio georganiseerd in plaats van landelijk. Regionaal is er al een samenwerking gerealiseerd in de vorm van de samenwerkingsovereenkomst Zandmotor. Deze samenwerking kan als basis gebruikt worden om de contacten in de regio aan te halen en de kennis en kunde binnen te halen om deel te nemen aan de rampenbestrijding.

Vanuit de Reddingbrigade Nederland is er een Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades (RVR) coördinator aangesteld om een RVR te gaan vormen in de regio Haaglanden. De HVRB is hierbij betrokken en zal zich inzetten om deze samenwerking verder uit te bouwen.

Downloads